AVISO LEGAL

Esteu visitant copegam.com, pàgina web que pertany a COPEGAM, SL i agraïm el vostre interès per llegir les condicions legals. Aquí es defineixen els termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Nosaltres, COPEGAM, SL com a responsables d'aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: COPEGAM, SL
 • Nom comercial: COPEGAM, SL
 • NIF/CIF: B65516205
 • Direcció: Av. Del Vallès, 77 – Nau 6, 08228 Terrassa, Barcelona
 • Correu electrònic: Correo electrónico

Condicions generals dús

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de copegam.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al web de COPEGAM, SL (“usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del web copegam.com

Dades personals que recopilem i com ho fem

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l'ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o el nostre com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web copegam.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui fer malbé la imatge, els interessos i els drets de COPEGAM, SL o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal COPEGAM, SL o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, COPEGAM, SL no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a COPEGAM, SL poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a COPEGAM, SL, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d'acord amb allò establert a la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i COPEGAM, SL utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim unes bones condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

COPEGAM, SL informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà fer reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a Correo electrónico

Indicar-ne el nom i els cognoms, el producte/servei adquirit i exposar-ne els motius de la reclamació.

L'usuari ens podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: Correo electrónico

O bé per correu postal adreçat a: COPEGAM, SL,Av. Del Vallès, 77 – Nau 6, 08228 Terrassa, Barcelona, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l'atenció de:

COPEGAM, SL
Av. Del Vallès, 77 – Nau 6, 08228 Terrassa, Barcelona
 • El servei/producte:
 • Adquirit el dia:
 • Nom de l'usuari:
 • Domicili de l'usuari:
 • Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):
 • Data:
 • Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

Ponemos también a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Derechos de propiedad intelectual e industrial

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de COPEGAM, SL

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de COPEGAM, SL

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en la web, deberá notificar dicha circunstancia a

COPEGAM, SL

Indicando:

 • Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.
 • Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalada y la declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

Enlaces externos

Las páginas de la web copegam.com proporciona enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros tales como:

 • Herramientas.
 • Contenido de otros blogs.
 • Páginas webs de otras empresas.

El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces. COPEGAM, SL no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario por acceso a dichos enlaces.

El usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al portal copegam.com deberá obtener la autorización previa y escrita de COPEGAM, SL

El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre copegam.com y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de copegam.com de sus contenidos o servicios.

Exclusión de garantías y responsabilidad

COPEGAM, SL no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web o de sus servicios y contenidos;

· La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;

· La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.

· El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones entre COPEGAM, SL y los usuarios de sus servicios, presentes en esta web se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas y a los tribunales de Terrassa

Contacto

En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal copegam.com, por favor diríjase a Correo electrónico

El aviso legal ha sido actualizado por última vez el 28/06/2023

Assessorament personalitzat

Us ajudem a triar quina és la millor opció.

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 a 17.00.

Garantia de 10 anys

Estem segurs de la feina ben feta.

Demanar pressupost